Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies") mūsu mājaslapā, lai palīdzētu mums piedāvāt jums labāko interneta pieredzi. Turpinot izmantot mūsu mājaslapu, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Alternatīvai, jūs varat pārvaldīt tos jūsu pārlūka uzstādījumos.
× Aizvērt

Palīdzība / Pirkšanas nosacījumi

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Interneta veikala www.handler.lv preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā „Noteikumi”) nosaka attiecības starp SIA „ORIGINAL AUTOPARTS”, reģ.Nr. 40003940094, juridiskā adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005 (turpmāk tekstā „Pārdevējs”), un personu, kas iegādājas preces interneta veikalā www.handler.lv (turpmāk tekstā „Pircējs”).

1.2. Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, iegādājoties preces interneta veikala www.handler.lv mājas lapā. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt šiem Noteikumiem, tad tas pasūtījumu veikt nedrīkst.

1.3. Pārdevējs patur vienpusējas tiesības mainīt vai papildināt Noteikumus. Izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā pēc publikācijas mājas lapā www.handler.lv un darbojas attiecībā uz visiem darījumiem, kas ir noslēgti pēc publikācijas.

2. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana

2.1. Izdarot pirkumu interneta veikalā www.handler.lv Pircējs ar Pārdevēju noslēdz distances pirkšanas un pārdošanas līgumu. Pirkšanas un pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs interneta veikalā ir izvēlējies preci, noformējis iepirkumu grozu, apstiprinājis savu piekrišanu šiem Noteikumiem un nospiedis pogu „Nosūtīt pasūtījumu”.

2.2. Pirkšanas un pārdošanas līgums ir pusēm saistošs līdz izrietošo pienākumu pilnīgai izpildei. 

3. Personas datu aizsardzība

3.1. Pirms iepirkšanās interneta veikalā www.handler.lv, Pircējam ir jāreģistrējas interneta veikala mājas lapā, norādot savus personas datus, kuri nepieciešami Pircēja identificēšanai, līgumu noslēgšanai un izpildei (tirdzniecības nodrošināšanai interneta veikalā).

3.2. Pircējs, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi turpmāk tiks sūtīti informatīvi ziņojumi par maksājumu un piegādes norisi.

3.3. Pircējam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus izmanto Pārdevējs un kā tie tiek pārvaldīti, pieprasīt labojumus, anulēt savus personīgos datus, vai pārtraukt darbības, kas saistītas ar personas datu izmantošanu, ja Pārdevējs šos datus izmanto pretlikumīgi vai persona nepiekrīt savu datu izmantošanai.

3.4. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personīgos datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas veic preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījumu saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus drīkst atklāt trešajām personām tikai Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

3.5. Pircējs apstiprina, ka saprot savas tiesības atteikties no savu personīgo datu uzrādīšanas, lai gan apzinās, ka uzrādot nekorektus personas datus un/vai atsakot to izmantošanu norādīto mērķu vajadzībām, Pārdevējs nebūs spējīgs noslēgt un/vai izpildīt līgumu.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Pārdevēja tiesības

4.1.1. Neuzsākt pasūtījuma izpildi gadījumā, ja nav saņemta noteiktā priekšapmaksa par Pircēja pasūtīto preci.

4.1.2. Anulēt pasūtījumu, ja uz preces piegādes brīdi Pircējs nav apmaksājis visu pasūtījuma summu. Izņēmums ir tikai gadījumā, ja Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

4.1.3. Vienpusējā kārtā pārtraukt līguma darbību un realizēt preci trešajām personām, ja prece no Pircēja puses netiek pieprasīta 14 kalendāro dienu laikā, skaitot no Pircēja informēšanas dienas par preces pienākšanu Pārdevēja noliktavā. Pircējs šajā gadījumā var saņemt par preci iemaksāto priekšapmaksas summu tikai pēc preces pārdošanas trešajām personām.

4.1.4. Jebkurā brīdī atteikties izpildīt pasūtījumu, ja kādu neatkarīgu no Pārdevēja iemeslu dēļ izpildīt pasūtījumu izrādās neiespējams vai tās būtiski traucēts. Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par pasūtījuma izpildes atcelšanu pa e-pastu vai pa tālruni. Pēc Pircēja lūguma, Pārdevējs apņemas rakstiski pamatot pasūtījuma izpildes atteikumu. Pasūtījuma izpildes atteikuma gadījumā, Pārdevējs apņemas 5 darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudas summu.

4.1.5. Bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot interneta veikalu www.handler.lv un/vai dzēst Pircēja reģistrāciju interneta veikalā, ja Pircējs cenšas traucēt interneta veikala darbību, vai pārkāpj šī līguma noteikumus. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja zaudējumiem, kas radušies iepriekš minēto darbību rezultātā.

4.1.6. Pēc saviem ieskatiem ierobežot piedāvājamās preces vai pārtraukt pieeju Pircējam interneta veikalā, kā arī ierobežot vai pārtraukt iespēju veikt pirkumu Pircējam, kurš nepilda uzņemtās saistības, iepērkoties Interneta veikalā.

4.1.7. Celt prasības pret Pircēju LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja Pircējs nepamatoti atsakās pieņemt preci un/vai ir maldinājis Pārdevēju.

4.1.8. Pārdevējam ir arī citas tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem un LR normatīvajiem aktiem.

4.2. Pārdevēja pienākumi

4.2.1. Iepazīstināt Pircējus ar šiem Noteikumiem.

4.2.2. Radīt visus apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi lietot interneta veikalu, taču Pārdevējs nesniedz nekādas garantijas, ka interneta veikals darbosies bez pārtraukuma vai ka datu nodošana notiks bez traucējumiem. Pārdevējs nenes atbildību par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar interneta veikala www.handler.lv darbības traucējumiem.

4.2.3. Sniegt informāciju par preci un tās izgatavotāju.

4.2.4. Piegādāt Pircējam viņa pasūtītās preces atbilstoši šiem Noteikumiem. Gadījumā, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās preču cenas un/vai piegādes termiņi, nekavējoties informēt Pircēju par piegādes nosacījumu izmaiņām, lai iegūtu Pircēja apstiprinājumu jaunajiem pasūtījuma izpildes nosacījumiem. Pārdevējam jāinformē Pircējs rakstiski uz Pircēja norādīto e-pastu un/vai pa telefonu.

4.2.5. Nodrošināt Pircējam izmantot atteikuma tiesības.

4.2.6. Izskatīt Pircēju pretenzijas, risināt tās atkarībā no iespējām un Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2.7. Pārdevējs apņemas ievērot arī citas šajos Noteikumos un LR normatīvajos aktos noteiktās prasības.

5. Pircēja tiesības un pienākumi

5.1. Pircēja tiesības

5.1.1. Iegādāties preces interneta veikalā www.handler.lv saskaņā ar šiem līguma Noteikumiem un LR normatīvajiem aktiem.

5.1.2. Pieprasīt atgriezt apmaksu gadījumā, ja Pārdevējs nevar izpildīt līguma noteikumus.

5.1.3. Izmantot atteikuma tiesības.

5.1.4. Iesniegt pretenzijas par preces darbības spēju zudumu tās ekspluatācijas laikā tajos gadījumos, uz kuriem attiecas preces izgatavotāja garantijas saistības.

5.1.5. Pircējam ir arī citas tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un LR normatīvajiem aktiem.

5.2. Pircēja pienākumi

5.2.1. Iepazīties ar šiem noteikumiem.

5.2.2. Noformējot pasūtījumu, ievadīt precīzu nepieciešamās preces numuru pēc izgatavotāja kataloga. Pircējs pats uzņemas atbildību par Preces izvēli.

5.2.3. Pēc pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas norēķināties par precēm saskaņā ar pasūtījumā norādīto cenu, to piegādi un pieņemt pasūtītās preces 3 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir ticis informēts par preces pienākšanu Pārdevēja noliktavā.

5.2.4. Saņemot preci parakstīt dokumentus, kas apliecina preces saņemšanu no Pārdevēja.

5.2.5. Nekavējoties izlabot savus reģistrācijas datus interneta veikalā www.handler.lv savu personas datu izmaiņu gadījumā.

5.2.6. Nenodot trešajām personām savus interneta veikala www.handler.lv pieslēgšanās datus.

5.2.7. Pircējam ir jāievēro arī citas šajos Noteikumos un LR normatīvajos aktos noteiktās prasības.

6. Preču cenas un apmaksas kārtība

6.1. Kopējā pasūtījuma cena veidojas no visu preču cenu summas.

6.2. Cenas tiek noteiktas eiro valūtā. Pārdevējs ir PVN maksātājs. PVN ieskaitīts cenā.

6.3. Preču piegādes izmaksas nav iekļautas interneta veikalā www.handler.lv norādītajās preču cenās. Šīs izmaksas ir atspoguļotas saformētajā pasūtījumā un izrakstītā Pircējam rēķinā.

6.4. Piegādes izmaksas tiks noteiktas individuāli katram pasūtījumam, ņemot vērā piegādes adresi, pasūtītās preces svaru un izmēru.

6.5. Pārdevējs patur sev tiesības veikt izmaiņas cenrādī. Ja Pircējs veicis pasūtījumu pirms cenas izmaiņas ir stājušās spēkā, tad precei ir spēkā cena, kas ir norādīta Rēķinā-Faktūrā pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

6.6. Preces apmaksu Pircējs veic Eiro valūtā, balstoties uz Pārdevēja izsniegtajiem Rēķiniem-Faktūrām.

6.7. Pircējs veic apmaksu par preci un piegādi ar bankas pārskaitījumu priekšapmaksas veidā, pārskaitot uz rēķinā norādīto Pārdevēja bankas kontu. Pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs izraksta un nosūta Pircējam uz norādīto e-pasta adresi Rēķinu-Faktūru. Pasūtījuma apstrāde tiks sākta pēc apmaksas saņemšanas Pārdevēja bankas kontā.

6.8. Pircējs veic apmaksu 5 darba dienu laikā. Ja Pircējs noteiktā termiņā nesamaksā rēķinā norādīto naudas summu, tiek uzskatīts, ka Pircējs atsakās pildīt līguma noteikumus, tādēļ pārdevējam ir tiesības apturēt pasūtījuma izpildi.

7. Preču piegāde

7.1. Pircējs, iegādājoties preces interneta veikalā www.handler.lv, var izvēlēties preču saņemšanas veidu.

7.2. Ja Pircējs izvēlas preču piegādes pakalpojumu, viņš sniedz precīzu piegādes adresi.

7.3. Maksa par piegādes pakalpojumiem ir atkarīga no piegādes adreses, preču svara un izmēra.

7.4. Pārdevējs patur sev tiesības mainīt piegādes maksu.

7.5. Vidējais preču piegādes termiņš ir 10 darba dienas. Ja rezerves daļas statuss ir „Piegādes termiņa aizkavēšanās” un Pārdevējs nevar garantēt, ka preces piegāde notiks noteiktajā preču piegādes termiņā, Pārdevējs nekavējoties paziņo Pircējam par piegādes laika izmaiņām uz e-pasta adresi vai pa telefonu. Šajā gadījumā Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu, informējot par to Pārdevēju, un pieprasīt iemaksātās naudas summas atgriešanu. Pārdevējs apņemas 5 darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudas summu.

7.6. Preces piegādi veic kurjera dienests.

7.7. Pieņemot pasūtījumu, Pircējs paraksta pavadzīmi, apstiprinot, ka pasūtījums ir saņemts labā stāvoklī, bez ārējiem defektiem (tādiem, kurus var redzēt apskatot preci no ārienes) un viņam nav pretenziju pret pasūtīto preci un tās iepakojumu. Ja ir konstatētas neatbilstības un Pircējam ir pretenzijas, Pircējam ir tiesības atteikties pieņemt pasūtīto preci un pieprasīt atgriezt apmaksu.

7.8. Prece uzskatāma par nodotu Pircējam, ja prece ir piegādāta Pircēja norādītajā adresē, neatkarīgi no tā, vai preci faktiski pieņem Pircējs, vai tā pilnvarotais pārstāvis. Gadījumā, ja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis neatrodas iepriekš sarunātajā laikā, prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā, un atkārtotā piegāde Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar norādītajiem piegādes tarifiem.

7.9. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad prece ir nodota Pircējam vai tā pārstāvim, un pasūtījuma saņemšana ir apstiprināta ar Pircēja vai tā pārstāvja parakstu pavadzīmē.

7.10. Ja Pircējs izvēlas preču saņemšanu Pārdevēja birojā, tad pasūtīto preci nepieciešams saņemt 7 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs saņēmis informāciju par preces piegādi Pārdevēja noliktavā. 

8. Atteikuma tiesības un kārtība

8.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma, neminot iemeslu, 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas, izmantojot atteikuma tiesības, ievērojot noteikumus preces atgriešanai. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma tikai tajā gadījumā, ja iegādātā prece ir kvalitatīva, nav bojāta, nav bijusi lietota un vizuāli nav izmainīta. Šī punkta tiesības atteikties no noslēgtā pirkšanas un pārdošanas līguma var izmantot tikai tas Pircējs, kurš ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumus var tikt atzīts par patērētāju, tas ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

8.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības Pircējam jāiesniedz parakstīts brīvā formā noformēts atteikuma iesniegums, norādot Pircējas vārds un uzvārds, Pircēja adresi, preces pasūtīšanas datumu, rezerves daļas numuru un pasūtījuma numuru, nosūtot to uz e-pasta adresi info@handler.lv.

8.3. Prece var tik atgriezta tikai tās Pārdevēja iepakojumā kopā ar piegādes dokumentiem.

8.4. Pircējs nes atbildību par preces pilnu komplektāciju un iepakojumu. Ja prece nav nokomplektēta un nav iepakota attiecīgajā kārtībā, Pārdevējs ir tiesīgs atteikties pieņemt atpakaļ preci un neatgriezt par to un tās piegādi samaksāto naudu.

8.5. Pircējam, izmantojot atteikuma tiesības, preci (ja tā tikusi piegādāta) ir jāatgriež Pārdevējam uz adresi: Ganību dambis 24a, 31.korpuss, Rīga, LV-1005, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atteikuma iesnieguma nosūtīšanas dienas. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

8.6. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atteikuma iesnieguma saņemšanas dienas, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids).

8.7. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

8.8. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

8.9. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

8.10. Pircējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar atgriežamās preces vai preces, kas paredzētas apmaiņai, piegādi uz Pārdevēja norādīto adresi, izņemot gadījumus, kad tiek atgrieztas vai apmainītas nedrošas kvalitātes preces. Ja Pircējs izsaka vēlēšanos atgriezt preci to piegādes brīdī, tad prece tiek atgriezta personai, kas to piegādāja.

9. Garantijas saistības

9.1. Precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija. Ja garantijas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces garantijas apkalpošana tiks veikta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

9.2. Garantijas periods sākas no brīža, kad Pārdevējs nodod preci Pircējam.

9.3. Garantija attiecas uz preces ražošanas defektiem. Gadījumā, ja tiek konstatēts ražošanas defekts, Pircējam ir tiesības pieprasīt preces apmaiņu. Pircējam ir tiesības pieprasīt atgriezt iemaksāto naudu gadījumā, ja preces aizstāšana nevar tikt veikta saprātīgā laikā posmā.

9.4. Garantijas pakalpojuma saņemšanai Pircējam jāiesniedz brīvā formā noformētu reklamāciju, pievienojot auto servisa oficiālo slēdzienu par rezerves daļas neatbilstību, nosūtot to uz e-pasta adresi info@handler.lv. Reklamācijā nepieciešams norādīt Pircēja vārds un uzvārds, Pircēja adresi, preces pasūtīšanas datumu, rezerves daļas numuru un pasūtījuma numuru, kā arī precīzi aprakstīt preces ražošanas defektu. Gadījumā ja defekts ir vizuālais, jāpievieno fotogrāfijas, kuros skaidri redzams atklātais preces defekts.

9.5. Garantijas pakalpojuma saņemšanai Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (preču pavadzīmi), kā arī nogādāt preci Pārdevējam.

9.6. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām un atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

9.7. Pārdevējs nav atbildīgs:

9.7.1. par preces bojājumiem, kuri izraisīti Pircēja nolaidības dēļ;

9.7.2. par defektiem, kas izriet no preces izmantošanas citiem mērķiem;

9.7.3. par dabīgo produkta nolietojumu pie normālas lietošanas;

9.7.4. ja prece ir uzstādīta auto servisā bez attiecīgā aprīkojuma;

9.7.5. ja prece ir uzstādīta auto servisā bez attiecīgās licences un sertifikāta.

9.7.6. ja preci uzstādīja persona, kurai nav atbilstošās kvalifikācijas. 

10. Pušu atbildība

10.1. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības gadījumā, ja Pircējs ir noformējis pasūtījumu, neveicot preču atbilstības pārbaudi pēc tā transporta līdzekļa datiem, kuram prece tiek iegādāta.

10.2. Pircējs ir atbildīgs par visiem darījumiem, kas veikti, izmantojot viņa lietotāja vārdu un paroli interneta veikalā www.handler.lv.

10.3. Pircējs ir atbildīgs par rezerves daļas nepareizā numura norādīšanu, un kā rezultātā, nevajadzīgas rezerves daļas saņemšanu. Šajā gadījumā Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par atbilstoši izpildītām, prece nevar tikt apmainīta vai atgriezta (izņemot garantijas gadījumus).

10.4. Par pirkšanas un pārdošanas līguma pārkāpumiem puses atbildīgas Latvijas Republikas juridisko aktu noteiktajā kārtībā.

10.5. Pārdevējs nekompensēt morālo kaitējumu, kas, kā uzskata Pircējs var viņam rasties dēļ piegādes laika vai cenas maiņas, vai dēļ citiem nosacījumiem, saskaņā ar šiem Noteikumiem.

10.6. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, kas veikti saskaņā ar šiem Noteikumiem, ja tādi ir radušies tādu nepārvaramu apstākļu dēļ kā: karš vai kara darbības, ugunsgrēks, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzieni, valsts iestāžu akti vai darbības, muitas likumdošanas izmaiņas, importa un eksporta ierobežojumi, kuri radušies neatkarīgi no pušu gribas pēc līguma noslēgšanas un citas ārkārtas situācijas, un ja šie apstākļi tieši ietekmē Noteikumu izpildījumu.

11. Noslēguma noteikumi

11.1. Visas nesaskaņas, kuras radušās vai saistītas ar pirkšanas un pārdošanas starp pircēju un Pārdevēju noslēgto līgumu, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas tiek risinātas Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

11.2. Pārdevējs ziņojumu sūtīšanai Pircējam izmanto tā sniegto e-pasta adresi, kas norādīta reģistrācijas formā.

11.3. Pircējs visus ziņojumus nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi info@handler.lv.